Vacature Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen werkt vanuit  de “Zorgbrede Governancecode”. Hij toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie.
De Raad van Commissarissen toetst eveneens dat de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

 • Ervaring of ten minste affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Samen Verder in het bijzonder.
  Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Aantoonbare affiniteit met marketing/zorginnovatie en financiële vraagstukken in de zorg.
 • Bestuurlijke ervaring in de zorg is een pré.
 • Het vermogen en de attitude om voor de Raad van Bestuur als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen en kritisch en onafhankelijk te kunnen opereren.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SamenVerder stellen.
 • Inzicht in het veld van de stakeholders van Samen Verder.
 • Een brede maatschappelijke binding, zodat hierdoor een functioneel netwerk wordt bereikt en er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
 • Op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de
  zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder.
 • Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw om een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Commissarissen te bewerkstelligen.

Specifieke expertise

 • Heeft kennis van en ervaring in het werkgebied van een zorginstelling en de rol van de organisatie in de brede maatschappelijke context; meer specifiek gericht op marktkennis en zorgexpertise in
  combinatie met wat de cliënt verwacht van een organisatie.
 • Heeft ervaring opgedaan in zorgaangelegenheden.
 • Heeft voldoende zicht en kennis op en van wat er in de zorgwereld speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol.
 • Heeft kennis van zorgprocessen en cliëntparticipatie.
 • Heeft kennis en ervaring met cliëntenbelangen.
 • Heeft ervaring in het vertalen van klantvragen in dienstverleningsconcepten en is innovatief en vernieuwend.
 • Heeft kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
 • Heeft een visie over medezeggenschap en is bekend met de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
 • affiniteit met het bedrijf

Functie-eisen

 • Het lid van de Raad van Commissarissen is zelf maatschappelijk actief en heeft voldoende beschikbaarheid om vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Van het lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Samen Verder in het bijzondeR.
 • Het functioneren van het lid van de Raad van Commissarissen wordt 

Frequentie overleggen

De Raad van Commissarissen vergadert circa tienmaal per jaar regulier. Daarnaast vergadert de RvC-commissie over Kwaliteit & Veiligheid drie tot vier keer per jaar en jaarlijks wordt eenmaal vergaderd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Als lid van de Raad van Commissarissen ontvang je een marktconforme bezoldiging.

Contact

Heb je interesse voor een functie bij de Raad van Commissarissen van Samen Verder, een zorginstelling met Passie en Liefde….. Nieuwsgierig?

Stuur dan je reactie voorzien van je CV aan
Samen Verder , ter attentie van het Bestuurssecretariaat RvC, onder vermelding van “Vacature RvC”,
President Rooseveltlaan 4,
5707 GD Helmond, of via de mail info@thuiszorgsamenverder.nl.

Je kunt je reactie insturen tot 01-06-2020.

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »